استان خراسان جنوبی

نمایندگان خدمات پس از فروش استان خراسان جنوبی

سید محمود ترابی

قائن: خیابان امام – اول خیابان امام رضا – تاسیسات حرارتی برودتی

تلفن: 32525322

تلفن همراه: 09151625396


محمد علی صادقی

بیرجند: خیابان معلم – تاسیسات پارس

تلفن: 32432207

تلفن همراه: 09151614375