خط مشی سیستم یکپارچه

 مدیریت و پرسنل شرکت گرماي جنوب به عنوان یک سازمان مهندسی ، ساخت و مونتاژ انواع لوازم خانگي  و با اعتقاد به نظام کیفیت و رعایت الزامات سری استانداردهای بین المللی سیستم یکپارچه شامل: (IMS (ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 و نیز استاندارد شکایت مشتری (ISO 10002:2004) و به منظور استقرار و حفظ نظام مدیریت نوین، بر آنست خط مشی زیر را بر پایه ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات و تولید محصول منطبق و با کیفیت ، همواره سرلوحه کار خود قرار دهد:


بهبود مستمر سازمان
تحویل به موقع محصولات ، کاهش زمان های تاخیر و توقفات
کاهش ضایعات
ارتقاء سطح علمی پرسنل از طریق آموزش موثر
افزایش رضایتمندی مشتریان
پاسخگویی منطقی به شکایات و نظرات رسیده احتمالی
شناسایی و کنترل کلیه جنبه های مثبت و منفی زیست محیطی و ریسک های ایمنی بهداشتی تاثیرگذار با توجه به حیطه عملکردی سازمان
پیشگیری از تخریب محیط زیست از طریق برنامه ریزی و کنترل آلاینده های زیست محیطی سازمان و تلاش در جهت حفظ و بهسازی آن
شناسایی و تحت کنترل بودن سلامت پرسنل سازمان
شناسایی و کاهش حوادث و بیماری های شغلی کارکنان
شناسایی و توجه به کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی و ایمنی کارکنان متناسب با حیطه عملکردی سازمان