نمایندگان خدمات پس از فروش استان همدان

حسین بختیاری
همدان: انتهای خیابان گلزار – انتهای نواب صفوی – تعمریگاه لوازم خانگی امین
تلفن: 38223820
تلفن همراه: 09188130610


خسرو جعفری
ملایر: خیابان شهید رجائی – مقابل اداره استاندارد – تعمیرگاه جعفری
تلفن: 32221900

تلفن: 32228900
تلفن همراه: 09183511053


ابولفضل نیک پور

لاله جین: خیابان امام – خدمات فنی نیک پور
تلفن: 34522493
تلفن همراه: 09183148846


بهروز کوهی

اسدآباد: میدان ساعت – خیابان 15 متری خرداد – خدمات فنی کوهسار
تلفن: 33114527

تلفن: 33125016
تلفن همراه: 09188161146


 علی رضا سلمانی

کبودر آهنگ – خیابان مفتح – نمایندگی بوتان

تلفن: 35228211